Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Weltouch B.V.

 Definities

In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 1. Weltouch: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Weltouch B.V., gevestigd aan de Van der Vlugtstraat 13, 3067 TK te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65170091;
 2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Weltouch, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Weltouch i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Weltouch en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Weltouch aanbiedt;
 4. website: de website www.welpos.eu en de daarbij behorende mobiele applicaties die door Weltouch wordt beheerd;
 5. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
 6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Persoonsgegevens

1. Voor Weltouch is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Weltouch volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Weltouch gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

3. Weltouch verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Weltouch heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Weltouch.
4. Weltouch verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. voor- en achternaam;
 2. woonadres;
 3. postcode;
 4. telefoonnummer;
 5. e-mailadres;
 6. IP-adres;
 7. Surfgedrag;
 8. Locatiegegevens;

5. Weltouch verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Weltouch kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Weltouch raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Weltouch zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Weltouch middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Weltouch de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Grondslag en doeleinden van de verwerking

1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.
2. Weltouch verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
 2. het uitbrengen van een offerte;
 3. het tot stand komen van de overeenkomst;
 4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
 5. om te voldoen aan administratieve plichten;
 6. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
 7. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
 8. om de website en de dienstverlening van Weltouch te verbeteren;
 9. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
4. Weltouch zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
5. Weltouch verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Weltouch streeft naar minimale gegevensverwerking.
6. Weltouch zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Profilering

1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Weltouch heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
2. Het doel van profilering is:

 1. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Weltouch vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
 2. marketinganalyses;

3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.
4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Weltouch worden verwerkt:

 1. geslacht;
 2. leeftijd;
 3. locatiegegevens;
 4. zoekopdrachten ingevoerd op de website;

Nieuwsbrieven

1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Weltouch. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
2. Weltouch zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Wissen van persoonsgegevens
1. Weltouch zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

2. Weltouch is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

1. Weltouch zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

 1. Weltouch daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 4. de doorgifte geschiedt aan een door Weltouch voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Weltouch een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
1. Op verzoek verleent Weltouch aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Weltouch van hem bijhoudt en verstrekt Weltouch de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
2. Weltouch biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Weltouch van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Weltouch worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Weltouch. Weltouch reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Bezwaar

De betrokkene kan bij Weltouch bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Weltouch het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Weltouch met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Weltouch bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Recht van beperking
Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Weltouch verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Contact
Voor vragen over de wijze waarop Weltouch persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Weltouch van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Weltouch.

Contactgegevens:
Weltouch B.V.
Adres:                                 Van der Vlugtstraat 13
Postcode/plaats:              3067 TK Rotterdam
e-mailadres:                      info@welpos.eu
telefoonnummer:             +31180318100

Indien Weltouch op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Weltouch de betrokkene daarvan op de hoogte.

Beveiligingsmaatregelen
Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Weltouch verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
Gegevens die via de website aan Weltouch worden verstrekt, zijn versleuteld. Weltouch maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

Privacy beleid van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met de website zijn verbonden. Weltouch aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Wijzigingen
Weltouch behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Weltouch.

Datalek
Indien zich bij Weltouch een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Weltouch daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien er sprake is van een datalek bij Weltouch dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Weltouch de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Cookies

Weltouch gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
Weltouch plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.
De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Weltouch zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Weltouch Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

Weltouch ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan Weltouch zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Weltouch op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Weltouch heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
Weltouch Tracking cookie Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

Klacht indienen
Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Weltouch niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.